• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
2
ปิยธมฺโม
วัดสว่างพัฒนาราม
3
สิริสาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
4
พุทฺธญาโณ
วัดสว่างพัฒนาราม
5
สมฺจิตฺโต
วัดศิริธรรมคุณ
6
สมาจาโร
วัดสว่างพัฒนาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1