• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตทีโป
วัดหายโศก
2
ตนฺติปาโล
วัดป่ายาง
3
ญาณวีโร
วัดสระมณี
4
อคฺคญธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
5
สุธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีใน
6
จารุธมฺโม
วัดพารานสี
7
จนทฺปโม
วัดดาวเรือง
8
ยโสธโร
วัดศิริมงคลชัย
9
พุทฺธญาโณ
วัดสว่างลัฎฐ์วัน
10
สิริปุญฺโญ
วัดพุทธวงศาวาส
11
อติภทฺโท
วัดสว่างสามัคคีธรรม
12
ปภสฺสโร
วัดโสภณนิมิต
13
ภูริญาโน
วัดประทุมวราราม
14
เตชธมฺโม
วัดป่าคำชลพัฒนา
15
ถาวโร
วัดอัมพวันวนาราม
16
ปญญาทีโป
วัดศรีสุธาทิพย์
17
รตนรํสี
วัดดงสะพรั่งทอง
18
วิชชาธโร
วัดสระมณี
19
เตชธโร
วัดสระปทุม
20
จิตตฺธมฺโม
วัดสระมณี
21
ธมฺมวโร
วัดสว่างศรีสมพร
22
สติสมฺปนโน
วัดเวฬุวัน
23
สุรสกฺโก
วัดปทุมคงคา
24
อนุตฺตโร
วัดปทุมคงคา
25
ติภฺขวีโร
วัดปทุมคงคา
26
คุรธมฺโม
วัดสุทธาราม
27
ขนฺติธโร
วัดสระมณี
28
ฐานิสสโร
วัดศรีแก้วบัวบาน
29
ภทฺธธมฺโม
วัดสว่างธรรมาราม
30
นิลโก
วัดโนนธาตุ
31
สีลสุทฺโธ
วัดบูรพาภิรมย์
32
พุทธธมฺโม
วัดสว่างศรีสมพร
33
โชติวโร
วัดป่ายาง
34
ตปสีโล
วัดมัชกัมบุรี
35
กนฺตสีโล
วัดสระมณี
36
คนธวโร
วัดบวรพัฒนา
37
โกวิโท
วัดศรีสุธาทิพย์
38
สัจจาสโก
วัดหนองเม็ก
39
กตปุญฺโญ
วัดอุทุมวารี
40
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีแก้วบัวบาน
41
สนฺตจิตฺโต
วัดธาตุโพธิ์ชัย
42
มหาญาโณ
วัดหายโศก
43
วชิรวํโส
วัดศรีสุวรรณ
44
พรหมลีโล
วัดโพธิ์ชัย
45
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
46
กตปุญโญ
วัดสันติธรรม
47
กิตติสมปนฺโน
วัดสันติวนาราม
ทั้งหมด 47 รายการ
1 / 1