• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดสระมณี
2
ภูริญาโน
วัดประทุมวราราม
3
วิชชาธโร
วัดสระมณี
4
จิตตฺธมฺโม
วัดสระมณี
5
ขนฺติธโร
วัดสระมณี
6
ภทฺธธมฺโม
วัดสว่างธรรมาราม
7
พุทธธมฺโม
วัดสว่างศรีสมพร
8
กนฺตสีโล
วัดสระมณี
9
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1