• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปญฺโญ
วัดลุ่มคงคาราย
2
อุทโย
วัดบางโค
3
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
4
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
5
สํวโร
วัดตะเคียน
6
จนฺทโชโต
วัดลุ่มคงคาราม
7
เตวธมฺโม
วัดลำโพ
8
ปภสฺสโร
วัดชลอ
9
อรุโณ
วัดลุ่มคงคาราม
10
ถิรธมฺโม
วัดสนามนอก
11
ฐิตวิริโย
วัดละหาร
12
ธญฺญวโร
วัดกล้วย
13
คุณงฺกโร
วัดบางอ้อยช้าง
14
อตฺถกาโม
วัดลุ่มคงคาราม
15
สุภาจาโร
วัดบางไผ่
16
ธนปาโล
วัดนครอินทร์
17
ฐานากโร
วัดกำแพง
18
อนุตฺตโร
วัดนครอินทร์
19
ทีปธมฺโม
วัดนครอินทร์
20
ปภสฺสโร
วัดนครอินทร์
21
อานนฺโท
วัดสนามนอก
22
ปุญฺญภาโค
วัดคงคา
23
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
24
สุทฺธสีโล
วัดโตนดมหาสวัสดิ์
25
สุชาโต
วัดบางพูดใน
26
สิริสุทฺโธ
วัดซองพลู
27
ฐิตธมฺโม
วัดสะพานสูง
28
ยติยุตฺโต
วัดอุทยาน
29
จกฺกวโร
วัดลุ่มคงคาราม
30
ฉนฺทสีโล
วัดมะสง
31
เตชธมฺโม
วัดใหม่ผดุงเขต
32
สุพโล
วัดอินทาราม
33
ฌานสิริ
วัดกำแพง
34
สุเมโธ
วัดศรีประวัติ
35
สุภกิจฺโจ
วัดคงคา
36
โชติธมฺโม
วัดไทรน้อย
37
กิตฺติปาโล
วัดนครอินทร์
38
ปสุโต
วัดราษฎร์นิยม
39
วรสทฺโท
วัดบัวขวัญ
40
ธมฺมวโร
วัดสามง่าม
41
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
42
ฉนฺทธมฺโม
วัดเสนีวงศ์
43
อนาลโย
วัดบางอ้อยช้าง
44
ธีรปญฺโญ
วัดไผ่เหลือง
45
ปิยธมฺโม
วัดกล้วย
46
ชยเมธี
วัดบางอ้อยช้าง
47
อภิวฑฺฒโน
วัดบางอ้อยช้าง
48
สุทฺธิสทฺโธ
วัดบัวขวัญ
49
ฐิตโชติ
วัดอุบลวนาราม
50
สุคโต
วัดอินทาราม
ทั้งหมด 177 รายการ
1 / 4