• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
2
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
3
ยโสธโร
วัดโพนชัย
4
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
5
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
6
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
7
นาถสิโล
วัดศรีวราราม
8
อมโร
วัดโพนสว่างนาทอง
9
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
10
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
11
ขนฺติโก
วัดโพนศรีกกแหนใหญ่
12
อคฺคธมฺโม
วัดศรีชมภู
13
เตชวโร
วัดโพนชัย
14
สนฺตจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
15
กุลเมโธ
วัดโนนสว่างสามัคคี
16
กตธมฺโม
วัดมัชฌิมาราม
17
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
18
อินฺทญาโณ
วัดบ้านหนองฟ้าแลบ
19
คุณกโร
วัดโพนชัย
20
ธีรงฺกุโร
วัดโพนชัย
21
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
22
วิทิตธมฺโม
วัดสำนักสงฆ์แก่งครกศรัทธาธรรม
23
มหาวีโร
วัดโพนชัย
24
ภูริปญฺโญ
วัดสว่างสามัคคึ
25
กตสาโร
วัดโพนชัย
26
สิริปุญฺโญ
วัดดอนตูม
27
โอภาโส
วัดโพนชัย
28
จิรสุโภ
วัดศรีชมภู
29
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
30
ฐานวโร
วัดโพนชัย
31
วรญาโณ
วัดศรีมงคล
32
กนฺตสีโล
วัดใหม่สามัคคีชายแดน
33
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
34
รตฺนญาโณ
วัดป่าศรีสว่าง
35
ธมฺมสโร
วัดสว่างอารมย์วัฒนา
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1