• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
2
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
3
ยโสธโร
วัดโพนชัย
4
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
5
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
6
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
7
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
8
เตชวโร
วัดโพนชัย
9
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
10
อินฺทญาโณ
วัดบ้านหนองฟ้าแลบ
11
คุณกโร
วัดโพนชัย
12
ธีรงฺกุโร
วัดโพนชัย
13
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
14
มหาวีโร
วัดโพนชัย
15
กตสาโร
วัดโพนชัย
16
โอภาโส
วัดโพนชัย
17
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
18
ฐานวโร
วัดโพนชัย
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1