• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดอำนวยศิลป์
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
3
ทีปธมฺโม
วัดผาน้ำเต้าทอง
4
สุชาโต
วัดศิริธัมมารัตนานุสรณ์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1