• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
2
อภิวฑฺฒโน
วัดคีรีบรรพต
3
สุวโจ
วัดศรีตรัยภูมิ
4
อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
5
สุนนฺโท
วัดโพนทอง
6
อุปเสโน
วัดโพนทอง
7
ปภัสสรจิตโต
วัดโพนทอง
8
ติสฺสโร
วัดโพนทอง
9
ธมฺมธิโร
วัดป่าบารมีธรรม
10
ยโสธโร
วัดวารีสาร
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1