• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
2
อภิวฑฺฒโน
วัดคีรีบรรพต
3
สุนนฺโท
วัดโพนทอง
4
อุปเสโน
วัดโพนทอง
5
ปภัสสรจิตโต
วัดโพนทอง
6
ติสฺสโร
วัดโพนทอง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1