• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
2
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
3
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
4
อธิปญฺโญ
วัดโพนงาม
5
อุตฺตโร
วัดศรีสุมังคลาราม
6
อุตฺตโม
วัดศรีหนองหิน
7
วิสารโท
วัดป่านาโคก
8
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
9
อนุตตฺโร
วัดศรีจันทร์
10
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
11
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
12
ถาวโร
วัดทรายมูล
13
สมฺปนฺโน
วัดโพนสมศรี
14
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
15
โชติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
16
สุริโย
วัดศรีทัศน์
17
อาภากโร
วัดโพนค่าย
18
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
19
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
20
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
21
ปภาโส
วัดแสงอรุณ
22
ปัญญทีโป
วัดโพนงาม
23
สีลเตโช
วัดสุนทรวนาราม
24
สมจิตฺโต
วัดฉิมพลี
25
สิริวฑฺฒโก
วัดศรีสุมังคลาราม
26
สุภจิตฺโต
วัดศรีจันทร์
27
อภิปุญโญ
วัดป่าสุทธาราม
28
ชยธมฺโม
วัดศรีวิชัยวนาราม
29
โชติวโร
วัดป่ามุจลินทราราม
30
ปภสฺสโร
วัดป่านาโคก
31
จนฺทโชโต
วัดแสงอรุณ
32
วรปญฺโญ
วัดศรีวิชัยวนาราม
33
ฐานสมฺปุณฺโณ
วัดป่าศรีผดุง
34
ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่ามุจลินทราราม
35
ปญฺญายุทโธ
วัดเทพนิมิตร
36
อาวุธปญฺโญ
วัดโพนทันบ้านถิ่น
37
ญาณทสฺสนี
วัดศรีวิชัยวนาราม
38
อนุชาโต
วัดโพนงาม
39
อตฺถเมธี
วัดศรีบุญเรือง
40
จารุวํโส
วัดศรีวิชัยวนาราม
41
อภิปญฺโญ
วัดศรีจันทร์
42
ปญญเมธี
วัดอินทราราม
43
สติสมฺปนโน
วัดศรีจันทร์
44
กิตฺติเมธี
วัดศรีวิชัยวนาราม
45
วชิรยาโณ
วัดศรีวิชัยวนาราม
46
รตนรํสี
วัดเทพนิมิต
47
ญาณาถิรโต
วัดศรีวิชัยวนาราม
48
ธมฺมธโร
วัดศรีวิชัยวนาราม
49
มงฺคโล
วัดศรีจันทร์
50
อายุวฑฒโน
วัดนิมิตสามัคคี
ทั้งหมด 95 รายการ
1 / 2