• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
3
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
4
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
5
ปภสฺสโร
วัดจอมแจ้ง
6
สิริวฑฺฒโณ
วัดจอมแจ้ง
7
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
8
จนฺปญญโญ
วัดจอมแจ้ง
9
จริโย
วัดคามวาสี
10
ฉนฺโน
วัดศรีสะอาด
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1