• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
2
กตปุญโญ
วัดป่าบุ่งตาข่าย
3
ถิรธมฺโม
วัดกู่คำ
4
นิภาจโร
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
5
มหาวีโร
วัดศรีพัฒนาราม
6
กนฺตสีโล
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
7
กนฺตสีโล
วัดสะเพียนทอง
8
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
9
สุมโน
วัดทุ่งสว่าง
10
อภิวฑฺฒโน
วัดประชาราษฎร์นิมิต
11
ฐิตญาโณ
วัดประชาราฏร์นิมิต
12
สนฺตจิตโต
วัดยอดแก้ว
13
กตปุญโญ
วัดโพธิ์ชัย
14
วิชยธมฺโม
วัดอรัญญกาวาส
15
โชติวโร
วัดกุดตอเรือ
16
ฐานิสฺสโร
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
17
สนฺตมโน
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
18
สุนฺทโร
วัดศรีบุญเรือง
19
สีตจิตโต
วัดอภิราษฎร์บำรุง
20
อโสโก
วัดอุทุมพรพัฒนา
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1