• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
2
ธมฺมจาโร
วัดศรีห้วยไผ่เหนือ
3
อมโร
วัดพรมดีสามัคคี
4
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
5
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
6
ขนฺติโก
วัดถ้ำโพธิ์สัตว์
7
ติกขญาโณ
วัดศรีเทพ
8
ขนฺติโสภโณ
วัดขามชุม
9
ชยวุฑโฒ
วัดขามชุม
10
รตนมงฺคโล
วัดศรีหนองหิน
11
ภทฺทวโร
วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม
12
กนฺตวีโร
วัดโพธิชุม
13
ญาณาธิโก
วัดขามชุม
14
อุตฺตมปญฺโญ
วัดเหล่าตุ้มวนาราม
15
ฐิติโก
วัดพรหมดีสามัคคี
16
วิมฺโล
วัดพรมดีสามัคคี
17
สุจิตฺโต
วัดป่าสมัยพัฒนาราม
18
ธีรปญฺโญ
วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม
19
อตฺตคุตโต
วัดศิริเทพ
20
ฐานปญฺโญ
วัดพรมดีสามัคคี
21
ญาณาภิรโต
วัดศรีหนองหิน
22
อคฺคธมฺโม
วัดสวนห้อม
23
โชติญาโณ
วัดศรีหนองหิน
24
รตนวณฺโณ
วัดเหล่าตุ้มพัฒนา
25
อภิญจโน
วัดร่มโพธิธรรม
26
อธิมุตฺโต
วัดหลักร้อยหกสิบ
27
ปญฺญาสาโร
วัดขามชุม
28
สุทฺธิญษโณ
วัดโคกสว่าง
29
มหาวีโร
วัดร่มโพธิธรรม
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1