• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
2
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
3
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
4
ขนฺติโสภโณ
วัดขามชุม
5
ชยวุฑโฒ
วัดขามชุม
6
รตนมงฺคโล
วัดศรีหนองหิน
7
ญาณาธิโก
วัดขามชุม
8
ญาณาภิรโต
วัดศรีหนองหิน
9
โชติญาโณ
วัดศรีหนองหิน
10
อภิญจโน
วัดร่มโพธิธรรม
11
อธิมุตฺโต
วัดหลักร้อยหกสิบ
12
ปญฺญาสาโร
วัดขามชุม
13
สุทฺธิญษโณ
วัดโคกสว่าง
14
มหาวีโร
วัดร่มโพธิธรรม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1