• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุมโน
วัดสารวนาราม
2
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
3
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคลาราม
4
สุวีโร
วัดวุฒิสมานชัย
5
ปภาโส
วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม
6
สุจิตฺโต
วัดใหม่สันติอรัญญิการาม
7
สุเมโธ
วัดเอราวัณพัฒนาราม
8
ญาณวโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
9
วชิรปญฺโญ
วัดเอราวัณพัฒนาราม
10
ปญฺญาธโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
11
จณฺทวณฺโณ
วัดสุคนธาบรรพต
12
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
13
วรปณฺฑิโต
วัดเอราวัณพัฒนาราม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1