• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
2
ภทฺทนํคโล
วัดเทพนิตวิทยราม
3
หิตวิชฺโช
วัดเทพนิตวิทยราม
4
รตนวณฺโณ
วัดโพธิ์รุกขาราม
5
สิทธิญาโณ
วัดสิริมงคล
6
พงษ์ชัยแสงเวช
วัดหัวค่านด่านศรีสุข
7
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
8
กนฺตจาโร
วัดตาหมู
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1