• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
2
ภทฺทนํคโล
วัดเทพนิตวิทยราม
3
หิตวิชฺโช
วัดเทพนิตวิทยราม
4
รตนวณฺโณ
วัดโพธิ์รุกขาราม
5
สิทธิญาโณ
วัดสิริมงคล
6
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1