• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
2
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
3
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
4
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
5
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
6
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
7
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
8
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
9
เตชธมฺโม
วัดไทย
10
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1