• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
2
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
3
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
4
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
5
ชยวุฑฺโฒ
วัดศรีอุบลเขต
6
อภิวณฺโณ
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
7
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
8
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
9
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
10
ปริชาโน
วัดธรรมสามัคคี
11
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
12
ปนาโท
วัดธรรมสามัคคี
13
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
14
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
15
ฐานวีโร
วัดเพียลือ
16
สิริปญโญ
วัดใหม่ชลประทาน
17
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
18
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
19
ฐิตญาโณ
วัดป่าโพธิปัญญาราม
20
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
21
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
22
ฐิตสีโล
วัดอุทุมพร
23
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
24
มหาปรกฺกโม
วัดพระธาตุบังพวน
25
บุตรนนท์
วัดนาฬิกวนาวาส
26
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
27
อินฺทวีโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
28
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
29
อติโสภโณ
วัดโพธิ์อารามหลวง
30
ยสินฺธโธ
วัดวารีศรีสะอาด
31
ติกฺขปญฺโญ
วัดจอมมณี
32
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
33
ฉนฺทสีโล
วัดเหล่าสินชัย
34
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
35
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
36
ปภสฺสโร
วัดจอมมณี
37
ฐานวโร
วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
38
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
39
สนฺตจิตโต
วัดศรีชมชื่น
40
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
41
กิตฺติยตโต
วัดโพธิ์ชัย
42
สิริภทฺโท
วัดป่าดาวเรือง
43
เขมปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
44
จิตฺมโน
วัดลำดวน
45
ขนฺติธโร
วัดคำแค
46
ขนฺติวโร
วัดคีรีสามัคคีธรรม
47
อาภสฺสโร
วัดป่าโพธิปัญญาราม
48
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
49
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
50
ยสินฺธโร
วัดสุภกิจเจริญ
ทั้งหมด 65 รายการ
1 / 2