• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
2
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
3
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
4
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
5
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
6
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
7
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
8
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
9
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
10
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
11
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
12
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
13
จนฺทโชโต
วัดโพธิสมภาร
14
วรธมฺโม
วัดโชคอำนวยพร
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1