• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
2
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
3
สิริจนฺโท
วัดปทุมวนาราม
4
สุทธิญาณี
วัดเจริญผลหนองโน
5
คุณวีโร
วัดพรหมพิชัย
6
ปญฺญาทสฺสโน
วัดวิเศษสมบูรณ์
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
8
มหาวีโร
วัดใต้โกสุม
9
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
10
สุเมโธ
วัดสระแก้ว
11
สิริธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก
12
ธีรวณฺโณ
วัดมหาชัย พระอารามหลวง
13
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
14
กตธมฺโม
วัดป่านาเชือก
15
ชาคโร
วัดธรรมมงคล
16
สุธีโร
วัดหนองอีดำ
17
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
18
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
19
สุเมโธ
วัดตลาดม่วง
20
นรินฺโท
วัดหนองบัว
21
สุนนฺโท
วัดศิริมงคล
22
สิริวฑฺฒโก
วัดเก่าบ้านโพนงาม
23
กิตติญาโณ
วัดจันทอุทัย
24
ปญฺญาวชิโร
วัดท่าสำราญธรรม
25
โรจนจกฺโก
วัดมหาชัยอรามหลวง
26
อคฺคจิตโต
วัดห้วยหิน
27
ปภสสฺโร
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
28
ธมฺมทินฺโน
วัดพุทธาราม
29
อานนฺโท
วัดหัวขัว
30
วชิรปญฺโญ
วัดบ้านโด
31
อรุโณ
วัดป่าธรรมอุทยาน
32
ยโสธโร
วัดป่ามโนธรรม
33
สิริภทฺโท
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
34
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเขวา
35
ธิตเมโธ
วัดสว่างสามัคคี
36
จิตปุญโญ
วัดหนองแวง
37
ขฺนติพโล
วัดดอนจันทร์วนาราม
38
พรหมโชโต
วัดโพธ์ศรีแกดำ
39
อาภสฺสโร
วัดสำโรงรัตนาราม
40
จกฺกวโร
วัดสำโรงรัตนาราม
41
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดบ้านวังหิน
42
ชิตมาโร
วัดเกษบุรีดอนก่อ
43
สุภฺทโท
วัดเจริญผลหนองโน
44
กตปุญฺโญ
วัดใต้โกสุม
45
อชิโต
วัดสว่างอารมย์
46
กสฺสกปุตโต
วัดใต้ดงน้อย
47
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองโก
48
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
49
ฐานวุฑฺโฒ
วัดนกเหาะ
50
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนาราม
ทั้งหมด 416 รายการ
1 / 9