• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
2
จนฺทปุณโณ
วัดโคกล่าม
3
ทินฺนวโร
วัดขวัญเมืองระบือธรรม
4
สติสมฺปนฺโน
วัดแสงสว่างอารมณ์
5
มหาวีโร
วัดบรบือสราราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1