• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
2
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
3
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
4
ธมฺมทินฺโน
วัดพุทธาราม
5
กิจฺจสาโร
วัดศรีนครเตา
6
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านหนองฮี
7
วิสุทฺโธ
วัดบ้านหนองยาง
8
กนฺตธมฺโม
วัดศรีนครเตา
9
สิริปุณโญ
วัดศรีนครเตา
10
จนฺทโชโต
วัดรัตนมานิตย์
11
เตชวโร
วัดหนองฮี
12
ฐิตปญฺโญ
วัดบ้านดงบาก
13
กนฺตสีโล
วัดเมืองเสือสุขุมาราม
14
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1