• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดศรีวราหเขต
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรีรัตนราม
3
สุเมโธ
วัดบรรพตธรรมวาส
4
วรปญฺโญ
วัดบ้านดงบัง
5
ปิยธมฺโม
วัดศรีวราหเขต
6
มหิทฺธิโก
วัดแสงประทีป
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1