• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
องฺควโร
วัดสำราญ
2
ปภสฺสโร
วัดคุ้งคงคา
3
อตฺถพโล
วัดดอนเกลือ
4
กลฺยาโณ
วัดโสภณวิหาร
5
สุธมฺโม
วัดบุรีอีโก่ม
6
สนฺตจิตฺโต
วัดสันติธรรม
7
อตฺตทนฺโต
วัดศรีฐาน
8
ชยธมฺโม
วัดปอหู
9
กมโล
วัดท่าสะแบง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1