• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดสารวนาราม
2
กิตฺติสาโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
3
เตชปญฺโญ
วัดนิเวศน์
4
รกฺขิโต
วัดขัดเค้าใต้
5
อุตฺตโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
6
อตฺตสาโร
วัดบ้านไก่ป่า
7
อภิญาโณ
วัดตรีคาม
8
ชาคโร
วัดเขวาทุ่ง
9
รุจิธมฺโม
วัดสารวนาราม
10
ปภสฺสโร
วัดหนองบั่ว
11
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์สว่าง
12
มหาลาโภ
วัดเทพชัยมงคล
13
สุวณฺโณ
วัดท่าเยี่ยม
14
คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม
15
เตชปญฺโญ
วัดดอนชัย
16
ถิรธมฺโม
วัดเอกสัตย์บำรุง
17
วิสุทฺธิสีโล
วัดเวฬุวนาราม
18
อินฺทวํโส
วัดหนองไผ่
19
ฐานุตฺตโร
วัดหนองช้าง
20
ญาณธมฺโม
วัดเหล่าใหญ่
21
ฐานจาโร
วัดยางกู่
22
สุทฺธิโก
วัดมะเหลื่อม
23
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์สว่าง
24
กิตฺติโก
วัดดอนชัย
25
เตชธมฺโม
วัดบ้านเหล่าแถม
26
สีลวํโส
วัดอีหลุบ
27
ปโมทิโต
วัดบ้านประตูชัย
28
มหาปญฺโญ
วัดหนองช้าง
29
จนฺทธมฺโม
วัดกลางเก่า
30
สิริภทฺโต
วัดบ้านมะอึ
31
ปภาโส
วัดโกศลรังสฤษฎิ์
32
วิสุทฺโธ
วัดท่าเยี่ยม
33
มหาปญฺโญ
วัดปิปผลิวนาราม
34
ปุญฺญาคโม
วัดศรีสุทธาวาส
35
สีลสํวโร
วัดปิปผลิวนาราม
36
จรณธมฺโม
วัดหนองไผ่
37
สุเมโธ
วัดสันติวิหาร
ทั้งหมด 37 รายการ
1 / 1