• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
2
ญาณวโร
วัดหนองม่วง
3
ปญญาวชิโร
วัดหนองมะเขือ
4
จารุธมฺโม
วัดสามัคคีราษฎร์
5
สุเมโธ
วัดโนนสวรรค์
6
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
7
เตชปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาคูน
8
เตชปญฺโญ
วัดสระโนน
9
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
10
อธิปญฺโญ
วัดขี้เหล็ก
11
อานนฺโท
วัดนนทาประชานิมิตร
12
โชติวํโส
วัดคุยแต้ (สันติธรรมวราราม)
13
สิริญาโณ
วัดบ้านหนองมะเขือ
14
อธิปญโญ
วัดหนองม่วง
15
ญาณวโร
วัดสุขประดิษฐ์
16
สุเมธี
วัดโพธิการาม
17
ฐิตเมธี
วัดโพธิ์กลาง
18
ปญฺญาธโร
วัดโพธิการาม
19
อธิญาโณ
วัดเขวาทุ่ง
20
ปภาโส
วัดโพธิการาม
21
เตชสีโล
วัดบัวขาว
22
สุปภาโส
วัดโพนสูง
23
สุทฺธิจิตฺโต
วัดสระปทุม
24
สีลวํโส
วัดสระบัว
25
อินฺปญฺโญ
วัดสระบัว
26
เขมิโก
วัดจันทราราม
27
อธิมุตฺโต
วัดโพธิ์กลาง
28
เตชวฺโต
วัดสระโนน
29
ฐิตธฺมฺโม
วัดสามัคคีราษฎ์
30
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
31
อธิปญโญ
วัดหนองขาม
32
อินฺทสโร
วัดตระคลองบึง
33
ปญฺญารกฺโข
วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม
34
ถิรญาโณ
วัดสว่างวนาราม
35
โฆสวฒฺโน
วัดสระบัว
36
จกฺกธมฺโม
วัดหัวช้าง
37
จนฺทวํโส
วัดขี้เหล็ก
38
อธิปญฺโญ
วัดนาแค
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1