• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
2
ปญญาวชิโร
วัดหนองมะเขือ
3
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
4
สิริญาโณ
วัดบ้านหนองมะเขือ
5
อธิญาโณ
วัดเขวาทุ่ง
6
เตชสีโล
วัดบัวขาว
7
สีลวํโส
วัดสระบัว
8
อินฺปญฺโญ
วัดสระบัว
9
โฆสวฒฺโน
วัดสระบัว
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1