• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
2
ถิรธมฺโม
วัดบูรพาภิรมย์
3
ยโสธโร
วัดสว่างสระทอง
4
ปุณฺณญาโณ
วัดธงชัยโพธาราม
5
สุวณฺโณ
วัดท่าวารี
6
ปภสฺสโร
วัดป่าเมตตาธรรม
7
ศุภวฑฺฒโน
วัดปฐมแพงศรี
8
ภูมิวโร
วัดบูรพาภิรมย์
9
สนฺตจิตฺโต
วัดสาลาวดี
10
วีรยุทฺโธ
วัดนาวาภิมุข
11
ญาณวีโร
วัดสว่างโพธิ์ใคร
12
อนุตฺโร
วัดไชยทอง
13
ถิรธมฺโม
วัดป่าเมตตาธรรม
14
จารุธมฺโม
วัดโสดาราม
15
สุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
16
จกฺกวโร
วัดสุนทรธรรมาราม
17
จตฺตมโร
วัดสว่างสระทอง
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1