• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
2
ปุณฺณญาโณ
วัดธงชัยโพธาราม
3
ญาณวีโร
วัดสว่างโพธิ์ใคร
4
อนุตฺโร
วัดไชยทอง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1