• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาทีโป
วัดสัตตาราม
2
ฐานิโย
วัดศิริชัยธาราม
3
อาภากโร
วัดอรุณสิงห์คาราม
4
มทฺทโว
วัดสิริมงคล
5
ธมฺมวโร
วัดแสงทุ่งพุทธาราม
6
วิมโล
วัดม่วงคำวนาราม
7
อคฺคปญฺโญ
วัดสิงคาราม
8
ชาคโร
วัดสว่างพจนาราม
9
คุณากโร
วัดราชสีมา
10
วชิรญาโณ
วัดบุญราศรี
11
อุตฺตโม
วัดบูรพา
12
ธมฺมธโร
วัดสุทธาราม
13
ชุติปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
14
กิตฺติสาโร
วัดอรัญญิคาม
15
พุทธสิริ
วัดหนองแสงทุ่ง
16
กนฺตสีโล
วัดกุดสระน้อย
17
เทวสิริ
วัดสิริมงคล
18
ฉนฺทสาโร
วัดสุทธิธรรมาราม
19
ชินวโร
วัดสิริมงคล
20
ตปสีโล
วัดสุทัศน์บูรพา
21
วรปญฺโญ
วัดนิคมคณาราม
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1