• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
2
มหามงฺคโล
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
3
เตชธมฺโม
วัดนาคูใต้
4
อาตาปโก
วัดนาคูใต้
5
กตสาโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
6
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างโพธิ์ชัย
7
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
8
อาภสฺสโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
9
สุธมฺมภาณี
วัดกลางภูแล่นช้าง
10
สุขิโต
วัดหินลาด
11
อาภากโร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
12
ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านม่วงกุล
13
สญฺญโม
วัดบ่อแก้ว
14
อินฺทสาโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
15
ปภงฺกโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
16
วชิรวํโส
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1