• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
2
มหามงฺคโล
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
3
กตสาโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
4
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
5
อาภสฺสโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
6
สุธมฺมภาณี
วัดกลางภูแล่นช้าง
7
อินฺทสาโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
8
ปภงฺกโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
9
วชิรวํโส
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1