• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
2
จนฺทโชโต
วัดสว่างคงคา
3
ญาณวโร
วัดป่าริมคลอง
4
สนฺตกาโย
วัดเหนือ
5
สนฺตจิตโต
วัดเฉลิมทุ่งสว่าง
6
จกฺกวโร
วัดมหามัจฉาราม
7
ปิยธมฺโม
วัดกลาง พระอารามหลวง
8
ฐานิโย
วัดศรีคุณเมือง
9
ฐานิสฺสโร
วัดมหามัจฉาราม
10
สุวณฺโณ
วัดโนนหัวเขื่อน
11
สุมโณ
วัดสระหินไชยมัค
12
สิริปญฺโณ
วัดป่านกขาบ
13
อภิปญฺโญ
วัดสุมังคลาราม
14
อรุโณ
วัดสิทธิไชยาราม
15
ปญฺญาวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
16
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสว่างคงคา
17
ธมฺมรโต
วัดภูปอ
18
ธมฺมวโร
วัดเหนือ
19
สาธโร
วัดสว่างโพธิ์ชัย
20
จกฺกวโร
วัดอัมพวันสามัคคี
21
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลาง พระอารามหลวง
22
วุฑฺฒิสฺสโร
วัดสว่างคงคา
23
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยวดอนเรียบ
24
กิตฺติวณฺโณ
วัดชัยสุนทร
25
ธีรวโร
วัดหอไตรปิฎการาม
26
ธมฺมสาโส
วัดกลาง พระอารามหลวง
27
ฉนฺทโสภโณ
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
28
สุคนฺโธ
วัดสว่างคงคา
29
จิรวฺฑฺโฒ
วัดกลาง พระอารามหลวง
30
มุตฺตจิตโต
วัดป่าริมคลอง
31
กนฺตสีโล
วัดอนุมัจฉาราม
32
กนฺตวิโร
วัดสระหินไชยมัค
33
ปญฺญาวชิโร
วัดสระหินไชยมัค
34
สีลเตโช
วัดกลาง พระอารามหลวง
35
สุทสฺสโน
วัดห้วยสีทน
36
อิสิญาโณ
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
37
มหาปญฺโญ
วัดห้วยสีทน
38
ปริปุณฺโณ
วัดประชาอุทิศสามัคคี
39
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
40
อภิญาโณ
วัดสิทธิไชยาราม
41
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีเครือวัลย์
42
กิตติปญฺโญ
วัดมหามัจฉาราม
43
ฉนฺทกาโม
วัดสว่างชัยศรี
44
รตนโชโต
วัดกุดอ้อ
45
จารุวณฺโณ
วัดดอนสนวน
46
สุคณฺโธ
วัดสิทธิไชยาราม
47
กตปุญฺโญ
วัดชูเถาวัลย์
48
โอภาโส
วัดโนนหัวเขื่อน
49
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเหนือ
ทั้งหมด 49 รายการ
1 / 1