• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวโร
วัดป่าริมคลอง
2
จกฺกวโร
วัดมหามัจฉาราม
3
ฐานิสฺสโร
วัดมหามัจฉาราม
4
มุตฺตจิตโต
วัดป่าริมคลอง
5
กนฺตสีโล
วัดอนุมัจฉาราม
6
กิตติปญฺโญ
วัดมหามัจฉาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1