• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติปญฺโญ
วัดกลางห้วยเม็ก
2
ฐานวฺโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
3
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
4
กตธมฺโม
วัดแก้วสำเร็จ
5
กิตติญาโณ
วัดอุทัยกุดโดน
6
ญาณธีโร
วัดแก้วสำเร็จ
7
นาถสีโล
วัดอุทัยกุดโดน
8
วิจกฺขโณ
วัดป่าธรรมพิทักษ์
9
ถิรปญฺโญ
วัดอุทัยกุดโดน
10
ฐานิสฺสโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
11
อคฺควณฺโณ
วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
12
สิรินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
13
อินทปัญโญ
วัดมงคลหนองแสง
14
ปภากโร
วัดบ้านแวดทรายมูล
15
นิสภมุนิ
วัดธรรมพิทักษ์
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1