• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมโม
วัดบ้านนายอ
2
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีจอมพล
3
ถิรปญโญ
วัดม่วงลาย
4
สุธมฺโม
วัดสังคมโพธาราม
5
อธิปญฺโญ
วัดโคกสูง
6
สีลสุทฺโธ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม
7
ชยธมฺโม
วัดเหล่าปอแดง
8
สญญโม
วัดศรีชมพู
9
โชติปาโล
วัดศรีคุณเมือง
10
สิริคุตโต
วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
11
กตสาโร
วัดหนองไผ่
12
ปวโร
วัดสะพานคำ
13
สุริยเตโช
วัดโพธิ์ชัย
14
สนฺติกโร
วัดศรีสุมังคล์
15
โชติปญฺโญ
วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)
16
ชยวฑฒโน
วัดเหนือ
17
สุนทรธมฺโม
วัดศรีสุมังคล์
18
สุจิตโต
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1