• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
2
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
3
อธิจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
4
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ชัย
5
สุทธิจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1