• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
2
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
3
เทวสิรินฺธโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
4
วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤๅษี
5
กตธมฺโม
วัดพรสวรรค์
6
ปญญาวชิโร
วัดศรีบุญเรือง
7
นิรุตติกุสโส
วัดพระธาตุศรีสมพร
8
อภินนฺโท
วัดธรรมบวร
9
อุตฺตธมฺโม
วัดรามวิทยาลัย
10
มณิวณ.โณ
วัดราษฎร์นิยม
11
อิสิญาโณ
วัดสระแก้ววารีราม
12
โชติปญโญ
วัดศรีบุญเรือง
13
ถาวโร
วัดศรีบุญเรือง
14
กิตติวชิรเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
15
ธีรเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
16
กลยาณเมธี
วัดพระธาตุศรีมงคล
17
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
18
วรปญโญ
วัดรัฐภูมิ
19
สิริจนฺโท
วัดศรีวรารมณ์
20
รตนเมธี
วัดราษฎร์นิยม
21
ถาวโร
วัดสระแก้ววารีราม
22
ฐตปสาโท
วัดสระแก้ววารีราม
23
โนพโล
วัดสระแก้ววารีราม
24
จิตฺตโสภโณ
วัดศิริมงคล
25
เตชปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
26
ติสฺสโร
วัดราษฎร์นิยม
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1