• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
2
ฐานิโย
วัดคันธารมณ์
3
ฐิตปุญโญ
วัดศรีสระเกษ
4
ธมฺมสโร
วัดศรีสระเกษ
5
จนฺทูปโม
วัดดอนกรรม
6
จิตตธมโม
วัดธรรมสมโภ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1