• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
สุทธิญาโณ
วัดไตรภูมิ
3
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
4
วิสารโท
วัดมหธาตุ
5
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
6
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
7
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
8
ไชยสุระ
วัดไทรงาม
9
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
10
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
11
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
12
ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
13
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
14
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
15
มานิโต
วัดศรีสวัสดิ์
16
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
17
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
18
วิรโช
วัดดาราราม
19
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
20
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
21
ชุตินฺธโร
วัดศรีดาราม
22
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
23
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
24
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
25
เมธวินฺโท
วัดมหาธาตุ
26
-
วัดหัวบึงทุ่ง
27
ธนปญฺโญ
วัดมหาธาตุ
28
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
29
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
30
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
31
สุเมธโส
วัดทรายศรี
32
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
33
โอภาโส
วัดมเหศรสุภาราม
34
อนาลโย
วัดทรายศรี
35
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
36
อภิวฑฺฒโน
วัดมหาธาตุ
37
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
38
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
39
อตฺตทีโป
วัดอัมพวัน
40
อินฺทปญฺโญ
วัดธาตุศรีคุณ
41
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
42
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
43
สิทฺธิยุตโต
วัดศรีสงคราม
44
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
45
ชินวโร
วัดพนอมทุ่ง
46
ปญฺญาวโร
วัดโสมนัสไชยาวาส
47
อินฺทปญฺโญ
วัดศิริมงคล
48
ติสรโณ
วัดฉิมวาส
49
เตชวโร
วัดศรีชมชื่น
50
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
ทั้งหมด 314 รายการ
1 / 7