• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
2
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
3
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
5
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
6
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
7
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
8
-
วัดหัวบึงทุ่ง
9
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
10
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
11
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
12
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
13
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
14
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
15
ชุตินฺธโร
วัดโสภณธรรมาราม
16
สนฺติธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
17
จนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่างพัฒนา
18
วิจาโร
วัดโพธิ์ศรี
19
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
20
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
21
สุปภาโส
วัดหนองกุดแคน
22
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
23
จิตตทนฺโต
วัดหนองสะโน
24
สุทธิวํโส
วัดมรุกขนคร
25
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
26
จินฺตามโย
วัดหนองสะโน
27
วรญาโณ
วัดศรีโคตรคีรี
28
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
29
นรินฺโท
วัดดอนนางหงส์
30
อคฺคปญฺโญ
วัดโคกสว่าง
31
สมจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
32
ยโสธโร
วัดศรีบุญเรือง
33
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
34
โอภาโส
วัดเหล่าน้อย
35
โสภโณ
วัดโสภณธรรมาราม
36
รตนธโช
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
37
กาญจโน
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
38
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
39
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
40
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
41
พลาธิโก
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
42
อภินนฺโท
วัดเหล่าน้อย
43
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
44
ปจฺโจปการี
วัดพระธาตุพนม
45
จนฺทรํสี
วัดหัวดอน
46
จิตธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
47
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
48
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
49
วิชาโต
วัดโสภณธรรมาราม
50
ฐิตวีริโย
วัดมรุกขนคร
ทั้งหมด 86 รายการ
1 / 2