• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
2
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
3
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
5
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
6
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
7
สมจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
8
รตนธโช
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
9
กาญจโน
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
10
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
11
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
12
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
13
พลาธิโก
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
14
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
15
ปจฺโจปการี
วัดพระธาตุพนม
16
จนฺทรํสี
วัดหัวดอน
17
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
18
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
19
ธีรวโร
วัดพระธาตุพนม
20
ปุญญสิทธิ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
21
ปุญญสิริ
วัดพระธาตุพนม
22
ถามวโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
23
ปญฺญาปทีโป
วัดพระธาตุพนม
24
ปภาโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
25
ฐิตวีริโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
26
ญาณสมฺปนฺโน
วัดหัวดอน
27
สุนฺทโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
28
จกฺกวํโส
วัดหัวดอน
29
จิณฺณวโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
30
ฐิติญาโณ
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
31
ถิรปญฺโญ
วัดพุทธลีลา
32
กนฺตสีโร
วัดพระธาตุพนม
33
กิตฺติโสภโณ
วัดหัวเวียงรังษี
34
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1