• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
2
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
3
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
4
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
5
สุปภาโส
วัดหนองกุดแคน
6
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
7
โอภาโส
วัดเหล่าน้อย
8
อภินนฺโท
วัดเหล่าน้อย
9
เตชวโร
วัดบ้านเหล่าน้อย
10
กลฺยาณธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
11
จนฺทปญฺโญ
วัดโพนแพง
12
กลฺยาณจิตฺโต
วัดโพนแพง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1