• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
2
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
3
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
4
อินฺทปญฺโญ
วัดศิริมงคล
5
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
6
อนุตฺตโร
วัดอรุณวนาราม
7
มหาปุญโญ
วัดธาตุประสิทธิ์
8
สุขธโร
วัดโพธิ์เครือ
9
ธมฺมานนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
10
มหาสกฺโก
วัดธาตุประสิทธิ์
11
ปภสฺสโร
วัดธาตุประสิทธิ์
12
ถิรธมฺโม
วัดธาตุประสิทธิ์
13
วิชฺชาธโร
วัดอรุณวนาราม
14
เตชธมฺโม
วัดจำปา
15
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีชมภู
16
ชาตธมฺโม
วัดโพธิ์เครือ
17
กตฺปุญฺโญ
วัดป่ากาญจนาราม
18
จตฺตมโล
วัดศรีบุญเรือง
19
กิตฺติญาโณ
วัดชนะสังวร
20
สิริญาโณ
วัดโนนรัง
21
สุเมโธ
วัดศรีหนาถ
22
ขนฺติธมฺโม
วัดธาตุประสิทธิ์
23
กตฺปุญโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1