• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
2
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
3
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีชมภู
4
กตฺปุญฺโญ
วัดป่ากาญจนาราม
5
จตฺตมโล
วัดศรีบุญเรือง
6
สุเมโธ
วัดศรีหนาถ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1