• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
2
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
3
ติสรโณ
วัดฉิมวาส
4
อภินนฺโท
วัดไทยนิยม
5
ปสุโต
วัดป่าพาราราม
6
อุตฺตโม
วัดขามเตี้ยใหญ่
7
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
8
ฉนฺทธมฺโม
วัดอารมณ์สมบูรณ์
9
กุสลจิตฺโต
วัดโพนทราย
10
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์สุม
11
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
12
ชยานนโท
วัดศรีบุญเรือง
13
สาสโนภาโส
วัดศรีสว่าง
14
อธิปญฺโญ
วัดกองมะณี
15
อินฺทปญฺโญ
วัดประชาสามัคคี
16
ฉนฺทธมฺโม
วัดศรีรบุญเรือง
17
ปคุโน
วัดศรีสว่าง
18
ทีปธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
19
ขนฺติพโล
วัดศรีบัวบาน
20
ธีรวโร
วัดโพนสว่าง
21
ปญฺญาคาโม
วัดสิมมา
22
อตฺตโชโต
วัดศรีทอง
23
จรณธมฺโม
วัดศรีสว่าง
24
ปิยาจาโร
วัดโพธิ์ตาก
25
สนฺตจิตโต
วัดศรีสว่าง
26
รกฺขิตธมฺโม
วัดป่าร้อยอรัญญา
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1