• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
2
อุตฺตโม
วัดขามเตี้ยใหญ่
3
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
4
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
5
อธิปญฺโญ
วัดกองมะณี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1