• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดมหธาตุ
2
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
3
เมธวินฺโท
วัดมหาธาตุ
4
ธนปญฺโญ
วัดมหาธาตุ
5
อภิวฑฺฒโน
วัดมหาธาตุ
6
วชิโร
วัดทุ่งประชานารถ
7
เตชพโล
วัดกกต้อง
8
ตปคุโณ
วัดกลาง
9
ฐานุตฺตโร
วัดมหาธาตุ
10
สิริวุฑฺโฒ
วัดมหาธาตุ
11
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ
12
วิชฺชากโร
วัดโพธิ์ศรี
13
วรญาโณ
วัดโอกาส
14
ญาณวีโร
วัดโพธิ์ศรี
15
ชยธมฺโม
วัดศิริพุทธาราม
16
โชติวโร
วัดกกต้อง
17
สุเมโธ
วัดกกต้อง
18
ฐิตเมโธ
วัดโอกาส
19
ฐานิสฺสโร
วัดน้อยโพธิ์คำ
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1