• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
2
ภูริปญฺโญ
วัดศรีจอมมณี
3
จารูวณฺโณ
วัดศรีนวนบุปผาราม
4
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
5
สิริปญฺโญ
วัดศรีโพธิ์ไทร
6
อภินนฺโท
วัดจันโทวาส
7
อิทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
8
จิตปญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
9
ปภสฺสโร
วัดศรีจอมพล
10
กนฺตวีโร
วัดศรีรัตนาราม
11
พลวโร
วัดจันโทวาส
12
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
13
ธีรสกฺโก
วัดศรีสุมังค์
14
ยสธโร
วัดศรีประดิษฐาราม
15
ฐิตสาโร
วัดจันโทวาส
16
ฉนฺทกาโร
วัดศรีชมพู
17
ฉนฺทกาโม
วัดพุทธนคราภิบาล
18
ปฏิภาโณ
วัดสามัคคีธรรม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1